Zbiranje besedil za korpus Šolar

Zbiranje besedil za razvoj korpusa Šolar.

Portal za prispevanje besedil

S prispevanjem besedil v korpus Šolar boste omogočili raziskave šolske pisne produkcije, za pripravo učnih gradiv in razvoj orodij, ki podpirajo učiteljsko delo.

Korpus Šolar je zbirka besedil (spisov oz. esejev, neumetnostnih besedil, strokovnih poročil in podobno), ki so jih učenci in dijaki pripravili pri pouku v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Številna besedila vsebujejo tudi učiteljske popravke. Korpus lahko uporabljamo za raziskave šolske pisne produkcije, za pripravo učnih gradiv in razvoj orodij, ki podpirajo učiteljsko delo.

 

Kako poteka priprava korpusa Šolar, si lahko ogledate na predstavitvenem posnetku, ki smo ga pripravili, ko smo korpus nazadnje nadgrajevali. Kontaktne informacije na posnetku so zastarele, sam postopek pa ostaja enak.

 

Korpus Šolar se je do sedaj razvijal relativno počasi. V projektu RSDO želimo razvoj poenostaviti, tako za učiteljsko skupnost, ki sodeluje pri zbiranju besedil, kot za raziskovalce, ki besedila transkribirajo, anonimizirajo in vsebinsko označijo učiteljske popravke. Za učiteljice in učitelje smo zato pripravili portal za oddajo besedil in spodnja navodila.

 

Zakaj sodelovati? Motivacija je lahko različna: prispevali boste k razvoju empirično podprtih učnih gradiv in orodij, ki bodo na daljši rok tudi vam prihranila dragoceni čas; spoznali boste nastanek korpusa Šolar, kar vam bo pomagalo, da ga bolje razumete in tudi sami učinkovito uporabljate; projektno delo vam bo omogočilo pridobivanje točk za napredovanje; timsko delo bo pripomoglo h krepitvi kolektiva; gradili boste vir, ki je pomemben za celotno slovensko govorečo skupnost.

Koraki za oddajo besedil

 • 1. Odločitev za sodelovanje

Optimalen čas za pričetek sodelovanja je ob začetku šolskega leta, vendar se lahko pridružite kadarkoli. Predvideva se, da boste sodelovali dve zaporedni šolski leti. Vsako leto izbirate med dvema vlogama: mentor/-ica ima odgovornost za zbiranje in oddajo šolskih besedil, koordinator/-ka pa poleg tega skrbi še za komunikacijo z vodstvom šole in znotraj (morebitne) širše ekipe.

 • 2. Urejanje sodelovanja s šolo

Koordinator/-ka obvesti vodstvo šole o namenu sodelovanja pri razvoju korpusa Šolar in uredi podpis pogodbe s šolo. Nato z ekipo mentorjev pripravi okviren načrt sodelovanja za tekoče šolsko leto ter poskrbi za podpis pogodbe z učenci oz. pogodbe z njihovimi zastopniki.

 • 3. Zbiranje besedil

Zbiramo avtentična šolska besedila zadnje triade OŠ in vseh vrst SŠ. Besedila naj bodo dolga vsaj 40 besed in v digitalni obliki: lahko so natipkana in popravljena v Wordu ali barvno skenirana (z zajetimi robovi oz. vidno celoto besedila). Najmanj zaželena oblika so fotografije. Če je le možno, se raje poslužujte skeniranja.

Dobrodošla so besedila z jezikovnimi popravki učiteljev, kar pa ni predpogoj za sodelovanje.

 • 4. Oddaja besedil

Besedila oddate prek portala. Za vstop v portal se je treba registrirati. Ob uspešni registraciji dobite na svoj e-naslov potrditveno sporočilo in počakate na odobritev. Ko je vaša registracija odobrena, se lahko prijavite v svoj profil, kjer se zbirajo vsi podatki o oddanih besedilih, sodelujočih članih ekipe, o šoli ipd.

Vprašanja in odgovori

VLOGA (KOORDINATOR/-KA, MENTOR/-ICA), TOČKE IN POTRDILA O SODELOVANJU

 • Katero vlogo naj izberem?

Če ste prvi ali edini sodelujoči z vaše šole, avtomatsko prevzamete koordinatorsko vlogo, sicer se glede vlog uskladite sami v kolektivu. Ker se potrdila o sodelovanju pripravljajo vsako leto, je mogoče vlogo po prvem letu tudi zamenjati. Vloga, ki jo boste izbrali, bo zabeležena na potrdilu o sodelovanju, ki vam ga bomo pripravili, in od nje je odvisno število točk za napredovanje.

 • Koliko koordinatorjev in mentorjev je lahko na isti šoli?

Na šoli je lahko v enem šolskem letu le en/-a koordinator/-ka, število mentorskih vlog pa ni omejeno. V drugem šolskem letu se lahko vloge po dogovoru med sodelujočimi člani v kolektivu tudi zamenjajo.

 • Koliko točk dobim za sodelovanje, glede na vlogo, ki jo opravljam?

Pri izdaji potrdil za točke izhajamo iz Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20). Učitelj/-ica koordinator/-ka prejme 2 točki za enoletno sodelovanje oz. vodenje in koordiniranje izvenšolskega nacionalnega projekta na šoli, učitelj/-ica mentor/-ica pa 1 točko za enoletno izvajanje mentorstva učencem v izvenšolskem nacionalnem projektu.

 • Ali lahko potrdilo o sodelovanju pri aktivnosti uveljavljam pri napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v pedagoške nazive?

Da. Potrdila bodo pripravljena v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20).

Treba pa je opozoriti, da se dodatno strokovno delo točkuje in vrednoti šele, ko je vložen predlog za napredovanje posameznega strokovnega delavca oz. delavke, skupaj z dokazili, ki se nanašajo na opravljeno dodatno strokovno delo. Odločitev je v rokah Ministrstva in zanjo ne moremo jamčiti. Pričakujemo pa, da bo v skladu s Pravilnikom: dve točki za enoletno vodenje in koordiniranje izvenšolskega nacionalnega ali mednarodnega projekta na šoli, ena točka za enoletno izvajanje mentorstva učencem v izvenšolskem nacionalnem projektu.

 • Ali je sodelovanje pri projektu vezano na šolsko ali koledarsko leto?

Načeloma je sodelovanje v projektih na področju vzgoje in izobraževanja vezano na šolsko leto, vendar pa se lahko v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20) upošteva tudi sodelovanje, vezano na koledarsko leto.

 • Kaj se zgodi, če po prvem letu ne morem več sodelovati?

Sistemsko je predvideno, da šole sodelujejo dve leti. Če se zgodi, da po prvem letu ne morete več sodelovati, lahko za sodelovanje pooblastite koga drugega iz kolektiva. Če to ni izvedljivo, lahko sporočite spremembo in vseeno uveljavite sodelovanje za prvo leto.

 • Ali lahko sodelujejo samo učitelji/-ce, ki poučujejo slovenščino?

Dobrodošli ste tudi učitelji in učiteljice drugih predmetov, pri katerih nastajajo šolska besedila (npr. zgodovina, geografija in podobno). Pomembno je, da so besedila relevantna: da ne gre za teste/šolske naloge, ki vključujejo odgovore na vprašanja DA/NE/MOGOČE, ampak vezana avtorska besedila, četudi kratka.

POGODBE

Imam težave pri razumevanju podpisovanja pogodb in soglasij. Prosim za dodatne informacije in usmeritve glede ustreznosti podpisov.

Ustreznost podpisov na posameznih pogodbah:

(a) pogodba o sodelovanju oz. pogodba s šolo:

 • - pri ''Podpis zastopnika šole'' se podpiše ravnatelj/-ica
 • - ''Podpis zastopnika izvajalca'' zagotovimo na naši strani, torej Univerza v Ljubljani

(b) pogodba o prenosu pravic oz. pogodba z učenci ali njihovimi zastopniki:

 • - če avtor/-ica šolskega besedila še ni polnoleten oz. polnoletna, pogodbo podpiše starš, in sicer v rubriki ''Podpis starša/zakonitega zastopnika učenca/-ke''
 • - če je avtor/-ica šolskega besedila že polnoleten oz. polnoletna, se podpiše sam/-a, in sicer v rubriki ''Podpis avtorja (dijaka/-inje oz. študenta/-ke)''
 • - ''Podpis zastopnika izvajalca'' zagotovimo na naši strani, torej Univerza v Ljubljani
 • Ali moramo dati v podpis 2 pogodbi: eno za šolo in eno za starše?

Potrebujemo po dva podpisana izvoda pogodbe s šolo (podpiše ravnatelj/-ica) in po dva podpisana izvoda pogodbe z vsakim avtorjem oz. avtorico šolskih besedil oz. njihovim zakonitim zastopnikom. Vse nam v fizični obliki pošljete na naslov: CJVT, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, mi pa vam bomo potem en podpisani izvod vrnili.

 • Ali lahko pogodbe/soglasja za sodelovanje pri vaši aktivnosti nadomestim z internimi obrazci, ki jih že uporabljamo za pridobivanje soglasij za izvajanje podobnih aktivnosti na šoli?

Ne. Veljavne so samo pogodbe Univerze v Ljubljani, ki so na voljo višje na tej strani, v razdelku Koraki za oddajo besedil - 2. Urejanje sodelovanja s šolo. Te pogodbe zagotavljajo anonimnost sodelujočih in opredeljujejo, na kakšen način lahko besedila uporabljamo in hranimo.

BESEDILA

 • Kakšne vrste besedil zbiramo: so to lahko basni, dnevniški zapisi ali spisi o različnih tematikah?

Vse navedene vrste besedil so povsem ustrezne. Ne gre toliko za vsebino (vrsto obravnave), pomembna je količina teksta. Kratki odgovori na vprašanja, npr. v testih ali preizkusih znanja (DA ali NE), torej niso dobrodošli.

Dobrodošlo je, da prispevate čim bolj homogeno celoto besedil (glede na razred, vrsto/tip besedila ipd.), kar omogoča bolj učinkovito obdelavo pridobljenih podatkov in poglobljene primerjalne jezikovne analize (npr. 20 esejev na isto temo, ki so jih napisali učenci iz istega razreda).

 • Lahko oddamo tudi besedila, ki niso nastala pri pouku, ampak pri delu doma?

Če se le da, prispevajte besedila, ki so nastala pri pouku. Če tovrstnega gradiva nimate dovolj, lahko oddate tudi besedila, napisana po pouku oz. doma. Če na portalu ne najdete ustrezne kategorije za svoj tip besedila, nas, prosimo, kontaktirajte in na to opozorite.

 • Ali je določeno minimalno število besedil, ki jih je treba oddati?

Za izdajo potrdil za sodelovanje se pričakuje paket 60 besedil v vsakem šolskem/koledarskem letu sodelovanja. Se je pa o številu pred začetkom sodelovanja možno tudi dogovoriti glede na specifične razmere sodelujočega.

© 2020. All rights reserved

Concept and implementation: ENKI, d.o.o. Legal notice Cookies