Kazalniki

Na tej strani lahko dostopate do projektnih rezultatov.

 

KAZALNIK REZULTAT GITHUB CLARIN.SI DEMO WIKI / DOKUMENT
K1.1 - Nadgrajeni odprto dostopni jezikovni viri (korpusni in leksikonski) na repozitoriju CLARIN.SI. učni korpus  

SUK 1.0 - za standardno slovenščino

Janes-Tag 3.0 - za nestandardno slovenščino

  Strategija razvoja
  SuperGLUE Orodje (GitHub) Korpus    
  učna množica Janes-Norm   Korpus    
  leksikon Sloleks   Leksikon    
  govorni korpus GOS   Korpus    
  korpus siParl   Korpus    
K1.2 - Novi jezikovni viri, dostopni v obstoječih konkordančnikih (CLARIN.SI, viri.cjvt.si) GOS 2.0  

 

Konkordančnik KonText

Konkordančnik NoSketchEngine

 
  Šolar 3.0  

Korpus

Konkordančnik KonText, besedila učencev

Konkordančnik KonText, učiteljski popravki

 
  siParl 3.0    

Konkordančnik KonText

Konkordančnik NoSketch Engine

 
  Metakorpus vseh večjih slovenskih korpusov   Korpus

Konkordančnik KonText

Konkordančnik NoSketch Engine

 
K1.3 - Št. temeljnih jez. virov za slo. (korpusnih in leksikonskih z razvito infra.) za učinkovit in kontinuiran razvoj Gigafida      

Poročilo

  Janes       Poročilo
  GOS       Poročilo
  Šolar       Poročilo
  KOST       Poročilo
  Sloleks       Poročilo
  Učni korpus       Poročilo
  SuperGLUE       Poročilo
  Metakorpus       Poročilo
K1.4 - Nova programska orodja za strojno in ročno označevanje slo. besedil na različnih nivojih cevovod za označevanje slovenščine Orodje (GitHub) Model (CLASSLA) Spletni portal (Označevalnik)  
  program za anotacijo jezikovnih napak Orodje (GitHub)   Spletni portal (Svala)  
  program za anotacijo slovenskih parlamentarnih razprav Orodje (GitHub)      
  program za popravljanje strojno izluščenih podatkov specifično za leksikon Sloleks     Spletni portal (PyBossa)  
K2.1 - Št. ur dostopnih govornih baz na način CC BY-SA za razpoznavalnik tekočega govora v slovenščini govorna baza za razpoznavalnik govora  

Transkripcije (Artur)

Avdio (Artur)

   
K2.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo razpoznavalnika slovenskega govora akustični normalizator Orodje (GitHub)      
  sintaktični normalizator Orodje (GitHub) Model    
  sintaktični denormalizator Orodje (GitHub) Model    
  orodje za pretvorbo grafemov v foneme Orodje (GitHub)      
  orodje za postavljanje ločil v surovi tekst Orodje (GitHub)

Orodje (CLARIN)

Model

   
K2.3 - Razpozavalnik slovenskega govora razpoznavalnik slovenskega govora Orodje (GitHub)

Orodje (CLARIN)

Model

Demonstracijski portal Strategija razvoja
K3.1 - Izdelava digitalne slovarske baze in smernic za splošno orodje za procesiranje besedil podatkovni model z vsebovanimi podatki virov, ki bodo skupaj predstavljali digitalno slovarsko bazo       Opis podatkovnega modela in API
  zasnova orodja in smernice za gradnjo interoperabilnih semantičnih tehnologij       Zasnova orodja in strategija razvoja
K3.2 - Semantična mreža in podporna orodja za ekstrakcijo pomenskih delov iz besedil orodje za prepoznavanje imenskih entitet Orodje (GitHub) Model Demonstracijski portal  
  orodje za odkrivanje koreferenčnosti Orodje (GitHub) Model Demonstracijski portal  
  orodje za ekstrakcijo povezav Orodje (GitHub)

Korpus

Demonstracijski portal  
  orodje za avtomatsko ekstrakcijo semantične mreže Orodje (GitHub) Model Demonstracijski portal  
  orodje za avtomatsko zgrajeno semantično mrežo (vir) Orodje (GitHub) Korpus    
K3.3 - Št. naprednih semantičnih orodij orodje za izračun vektorskih vložitev BERT hkrati z njihovim obračunom in objavo Orodje (GitHub) Model    
  izdelava orodij za razdvoumljanje Orodje (GitHub) Model Demonstracijski portal  
  prepoznavanje semantičnih premikov in diahronih analiz Orodje (GitHub) Model

Demonstracijski portal (2017-2018)

Demonstracijski portal (1997-2018)

Demonstracijski portal (1997-2002-2007-2013-2018)

 
  avtomatsko povzemanje krajših in daljših besedil Orodje (GitHub) Modeli Demonstracijski portal  
  avtomatsko odgovarjanje na vprašanja Orodje (GitHub)

Modeli

Korpus (razširjeni SuperGLUE)

Korpus (SQuAD)

Demonstracijski portal  
K4.1 - Obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL   Korpus    
K4.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL Orodja (GitHub)      
  prevajalnik Orodje (GitHub)

Orodje (CLARIN)

Model

Demonstracijski portal Strategija razvoja
K5.1 - Terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom Orodje (GitHub)  

Spletni portal

Strategija razvoja
K5.2 - Št. odprtodost. term. virov, namenjenih za jezikovno tehnološko obdelavo, deponiranih v repozitorij Clarin.si Davčni terminološki slovar   Slovar    
  Terminološki slovar elektronskega kajenja   Slovar    
  Glosar s področja konjeništva   Slovar    
  Vojaški slovar študentov obramboslovja   Slovar    
  Terminološki slovar s področja umetne inteligence   Slovar    
  Glosar akademske integritete   Slovar    
  Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja   Slovar    
K5.3 - Odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov Orodje (GitHub)      
K5.4 - Št. slovarjev, pretvorjenih v standardni format in integriranih v terminološki portal Davčni terminološki slovar     Slovar na portalu  
  Terminološki slovar elektronskega kajenja     Slovar na portalu  
  Glosar s področja konjeništva     Slovar na portalu  
  Vojaški slovar študentov obramboslovja     Slovar na portalu  
  Terminološki slovar s področja umetne inteligence     Slovar na portalu  
  Glosar akademske integritete     Slovar na portalu  
  Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja     Slovar na portalu  
K5.5 - Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal Orodje (GitHub)      
K5.6 - Smernice in navodila za izdelavo terminološkiih virov smernice in navodila za izdelavo terminoloških virov       Smernice in navodila
K6.1 - Sheme za validacijo virov sheme za validacijo virov Shema TEI (GitHub)  

 

Shema TEI (priporočila)
K6.2 - Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI   Jezikovni viri na CLARIN.SI    
K6.3 - Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI     Konkordančniki CLARIN  
K7.1 - Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki       Seznam slovarjev in enciklopedij pod licenco CC BY-SA
K7.2 - Aktivna spletna stran projekta aktivna spletna stran projekta     Spletna stran  
K7.3 - Zaključna konferenca projekta zaključna konferenca projekta    

Objava

Videolectures

 

© 2020. Vse pravice pridržane